Contact

Mystique Nails & Beauty Supplies 

Landsteinerstraat 26

6164 XH  GELEEN

+31 (0)6 51 63 56 90

info@mystiquesupplies.nl

KVK: 64604683

BTW nr. NL001810116B82

Openingstijden:

maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09:30 - 19:00 uur

woensdag, zaterdag & zondag:               gesloten

De webshop voor de Professional en Consument 

Maak een afspraak als je bij de groothandel wilt langskomen zodat wij jou de nodige aandacht kunnen geven.

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mystique Nails & Beauty Supplies zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mystique Nails & Beauty Supplies worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Mystique Nails & Beauty Supplies zijn vrijblijvend en Mystique Nails & Beauty Supplies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.3.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mystique Nails & Beauty Supplies. Mystique Nails & Beauty Supplies is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mystique Nails & Beauty Supplies  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij afhalen.Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Mystique Nails & Beauty Supplies
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mystique Nails & Beauty Supplies.
 
Artikel 4. Levering
4.1 De door Mystique Nails & Beauty Supplies opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 4.3 Mystique Nails & Beauty Supplies levert alleen in Nederland en België.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mystique Nails & Beauty Supplies verschuldigd bent, heeft voldaan.
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door bedrijfsnaam geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Mystique Nails & Beauty Supplies garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mystique Nails & Beauty Supplies daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mystique Nails & Beauty Supplies de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Gelpolish, Acrylgel en andere vloeistoffen nemen wij niet retour.
 
Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Mystique Nails & Beauty Supplies producten aan de afnemer levert, is Mystique Nails & Beauty Supplies nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop bedrijfsnaam ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Voor Consumenten geldt een termijn van veertien (14)dagen. Reclamaties welke door Mystique Nails & Beauty Supplies na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Mystique Nails & Beauty Supplies in behandeling te worden genomen.
 
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mystique Nails & Beauty Supplies, dan wel tussen Mystique Nails & Beauty Supplies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mystique Nails & Beauty Supplies, is Mystique Nails & Beauty Supplies niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mystique Nails & Beauty Supplies.
 
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mystique Nails & Beauty Supplies ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mystique Nails & Beauty Supplies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mystique Nails & Beauty Supplies kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Mystique Nails & Beauty Supplies schriftelijk opgave doet van een adres, is Mystique Nails & Beauty Supplies gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mystique Nails & Beauty Supplies schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Mystique Nails & Beauty Supplies gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mystique Nails & Beauty Supplies deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met bedrijfsnaam in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mystique Nails & Beauty Supplies vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Mystique Nails & Beauty Supplies is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
MYSTIQUE NAILS & BEAUTY SUPPLIES(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

By Djess

© 2018 - 2024 Mystique Nails & Beauty Supplies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel